1. Hem
  2. Fastigheter
  3. Vanliga frågor fastigheter

Vanliga frågor fastigheter

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra fastigheter.

Övernattning i lokalerna

Går det att låna lokaler för att övernatta, med exempelvis en förening eller lag?

Gavlefastigheter har flera lokaler som är godkända för övernattning. Det är ett bra alternativ för föreningar som har läger, turneringar och idrottscuper.

Hur bokar vi lokal för att övernatta i?

För att hyra en godkänd lokal för övernattning gör du en ansökan till Gävle kommun, Livsmiljö Gävle. Blanketten hittar du här.
Kom ihåg att blanketten ska skickas in senast en månad innan du önskar hyra lokalen.  

Vilka lokaler är det möjligt att övernatta i?

Följande lokaler är godkända och kan ta emot upp till 80 personer:
Borgarskolan – idrottshall, stora salen: max 40 personer
Forsbacka skola – idrottshall: max 50 personer
Hedesunda skola – idrottshall: 25 personer
Polhemsskolan – P1, idrottshall, stora salen: max 50 personer
Polhemsskolan – P1, idrottshall, lilla salen: max 25 personer
Sjöängsskolan – idrottshall: max 50 personer
Solängsskolan – idrottshall, sal 1: max 35 personer
Solängsskolan – idrottshall, sal 2: max 35 personer
Staffansskolan – idrottshall: max 50 personer
Sörbyskolan – idrottshall: max 40 personer
Valbo sportcentrum – idrottshall: max 80 personer
Vallbacksskolan – idrottshall: max 50 personer
Västertull, Borgarskolan – 12 klassrum

Följande lokaler är godkända och kan ta emot upp till 40 personer:
Bergby skola – fritids: 20 personer
Brynjan, fritidsgård på Brynäs: 2 x 25 personer
Knoppen, fritidsgård i Forsbacka: 20 personer
Kulturskolan – aula: 25 personer
Olsbackagården, Fridhem: 20 personer
Pingeltorpsskolan – idrottshall: 25 personer
Soffan, fritidsgård i Valbo: 15 personer
Sofiedalsskolan – hus 8: 25 personer
Treffen i Sätra: 40 personer
Trollgården, Valbo: 20 personer
Ulvsätersskolan – idrottshall: 25 personer
Vasaskolan – estethuset: 25 personer
Zebran, fritidsgård i Bergby: 28 personer

Övernattningslokal för hyresgäster

Vill du som hyresgäst hyra en godkänd lokal för övernattning ska fastighetens passageadministratör göra en ansökan till oss via system på webben, se passageärenden (länk). Ansökan ska vara inskickad till oss senast en månad innan övernattningen är planerad.

Varför får vi inte sova över i en lokal som inte är med listan?

Det är viktigt att övernattning sker i godkända lokaler för att vi ska kunna garantera brandsäkerheten i lokalerna.

Kallt och varmt inne

Är det kallt i lokalen?

I lokalen ska temperaturen hålla minst 20+ ºC om arbetet är stillasittande eller mindre fysiskt ansträngande. Misstänker du att det kan vara kallare än så? Gör en felanmälan till Gavlefastigheter. Ibland kan det rör sig om direkta fel eller felaktiga inställningar som vi naturligtvis åtgärdar.

Är den rekommenderade temperaturen 20+ ºC i alla lokaler?

Nej, den rekommenderade temperaturen inomhus kan skilja sig åt beroende på vad för typ av verksamhet som bedrivs i lokalen.

Under vintertid bör temperaturen ligga på en lägre nivå eftersom hög inomhustemperatur på vintern bidrar till torr luft.

Vilken temperatur rekommenderas i mina lokaler?

Tabellen visar de temperaturer* som gäller för olika lokaltyper som vi förvaltar. 
Detta är riktlinjer, variationer kan förekomma utifrån årstider.

LokaltypTemperatur* (ºC)
Kontor, arbetsrum20
Industri och hantverkslokal18
Skolor, klassrum20
Idrottsanläggningar, sporthallar och omklädningsrum18
Förskolor21
Storkök18
Matsal20
Ishall5
Badhus3 ºC högre än badvattnets temperatur
*Temperaturen är ett börvärde under normal uppvärmningssäsong.

Jag fryser och behöver fler element i rummet, var får jag dem ifrån?

Vi rekommenderar inte användning av extra elradiatorer eller värmefläktar för att höja värmen. Om ordinarie värmesystem är trasigt kan vi ställa in extra element under kortare perioder.

Varför ska fönster och dörrar vara stängda?

Är det kallt ute går mycket energi åt till uppvärmning om fönster eller dörrar står öppna ofta. När det är varmt ute är det bättre att ha fönster och dörrar stängda för att behålla rumstemperaturen och inte släppa in värmen.

Snabbvädring genom att öppna till exempel fönster eller dörrar ett par minuter är att rekommendera, kom bara ihåg att stänga igen.

Har det blivit för varmt inne?

Under sommaren kan inomhustemperaturen bli hög på grund av värmen utomhus. Under värmeböljor kan man behöva hantera temperaturer upp emot 28+ºC. Ett tips är att hålla fönstren stängda. På så sätt stänger du värmen ute.

Brandsäkerhet

Hur kan du som hyr lokal hjälpa till för att undvika brand?

Det förebyggande arbetet är viktigt. Vårt gemensamma ansvar för brandskydd, kontrollrundor och checklistor för kontroller hittar du här: Läs mer om brandskyddsarbete (länk till sidan om brandsäkerhet)

Tips! Elsäkerheten är också viktigt för att förebygga brand.Läs mer om elsäkerhetsarbete (länk till sidan om brandsäkerhet)

Daglig kontroll: När lokalen lämnas och låses på kvällen, se då till att det inte står kartonger eller annat brännbart på lastkajer och runt huset. Plocka undan material som kan antändas.

Vem ansvarar för brandsläckare i lokalerna?

Service, skötsel och montering av handbrandsläckare ingår i samtliga av Gavlefastigheter ägda fastigheter. Det är en trygghet att veta att all brandsläckningsutrustning servas med jämna intervall.

Upptäcker du något fel med brandsläckaren så felanmäler du det så snart som möjligt.

Är det tillåtet att ha levande ljus i lokalerna?

Vi rekommenderar dig att avstå från levande ljus inomhus i lokalerna du hyr av Gavlefastigheter. Det kan göra stor skillnad när det kommer till att öka brandsäkerheten och skapa en tryggare miljö för alla.

Tips! Det finns många alternativ till levande ljus, såsom vackra batteriljus som både är säkra och bidrar till en mysig atmosfär.

Hur ska jag planera för brandsäkerheten vid större samlingar?

Vid större samlingar som till exempel avslutningar eller firanden rekommenderar vi att en person utses till ansvarig brandvakt som informerar om nödutgångar och anpassar antalet personer i lokalen till vad den tillåter.

Beställning av nycklar, taggar och låsändringar

Hur anmäler jag behov av extra nycklar?

Det är verksamhetens passageadministratör som registrerar beställningen på webben.

Beställningar eller ändringar per telefon eller e-post godkänns inte.

Vem får beställa nycklar, taggar, låsning och öppning av dörrar?

Ärenden som berör lås och inpassering ska anmälas till oss av verksamhetens passageadministratör via system på webben.

Vem utser passageadministratörer?

Det är respektive verksamhetsansvarig som utser så kallade passageadministratörer. Kontakta din verksamhetsansvarig för att få veta vem som är er passageadministratör. Den personen har särskild behörighet i systemet för felanmälan och kan registrera de ärendena.

Var hittar jag passagesystemet?

Klicka på länken nedan. En länk för dig som har användarkonto inom Gävle kommunkoncern och en länk för dig som loggar in med användarnamn och lösenord, du väljer ”övriga”.

Registrera passageärenden – personal Gävle kommun

Registrera passageärenden – övriga

Hur får jag tillgång till passagesystemet?

Den person som blivit utsedd att vara passageadministratör och jobbar inom Gävle kommun loggas in automatiskt. Har du inget användarkonto inom Gävle kommunkoncern får du inloggningsuppgifter av Kundservice.

Ansöka om ny lokal

Hur ansöker vi om större lokaler?

Om behovet uppstår av ytterligare lokaler ska respektive lokalansvarig i aktuell sektor inom Gävle kommun i första hand se över nyttjandet av det totala redan förhyrda lokalbeståndet.

Om ett lokalbehov måste tillgodoses genom en utökning av sektorns totala nyttjande lokalyta ska respektive sektors lokalansvarige lämna in en ansökan om en ny lokal till Gavlefastigheter. Lokalanskaffning innebär ökade hyreskostnader. Beställningen sker genom att använda E-tjänsten – Ansökan om ny lokal. (länk)

Tillgänglighet i lokalerna

I de allmänna lokalerna vill vi välkomna så många som möjligt. Våra fastigheter består av nytt, gammalt, tillbyggt och ombyggt, det ger olika förutsättningar till att skapa en tillgänglig miljö för alla.

Vad menas med allmänna lokaler?

Våra allmänna lokaler är främst bibliotek, kulturfastigheter och idrottsanläggningar.

Befintliga skolor och förskolor ses som arbetslokaler och anpassas för elever och personal när det finns behov för det.

Är lokalerna tillgänglighetsanpassade?

Målet är att du som jobbar, går i skola, idrottar, besöker eller på annat vis vistas i våra fastigheter ska uppleva dem som tillgängliga.

Du som besöker en allmän lokal och använder till exempel rullstol, rollator eller käpp, har nedsatt syn eller hörsel, eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska känna dig välkommen.

Vad innebär tillgänglighetsanpassning av lokalerna?

Till exempel när lokalerna utformas med bredare dörrar, handikapptoaletter, kontrastmarkeringar i trappor, hörselslingor, skyltning utomhus i blindskrift, automatiska dörröppnare och ramper.

Hur utvecklar vi tillgängligheten i lokalerna?

God kunskap och medvetenhet inom frågor som rör bemötande, tillgänglighet och likabehandling bidrar till ett utvecklat tillgänglighetsarbete och är viktigt för både medborgare och medarbetare.

Vid nyproduktion och tillbyggnad styr lagkrav tillgängligheten och dessa fastigheter har därför generellt god tillgänglighet.

Parkeringar

Vad för parkeringsregler gäller på Gavlefastigheters mark?

Parkering tillåts enligt gällande parkeringsbestämmelser, se skyltning vid parkeringarna.

Behövs tillstånd för att parkera på Gavlefastigheters mark?

Ja. Inom Gävle kommuns betalzon gäller avgiftsbelagda tillstånd, utanför betalzonen regleras parkeringen med avgiftsfria tillstånd om inget annat anges på skyltar för parkeringen.

Hur får jag ett parkeringstillstånd?

Du som är anställd hos Gävle kommun kan ansöka om ett parkeringstillstånd på ditt arbetsställe. Läs mer och ansök på www.gavleparkering.se.

Finns det parkeringar vid skolor och förskolor som passar för hämtning och lämning av barn?

Ja. För att kunna hämta och lämna barn på ett säkert sätt vid våra förskolor och skolor, så finns det platser avsedda för parkering i max 20 minuter.

Sker det bevakning på parkeringarna?

Ja. Gävle Parkeringsservice AB har hand om övervakningen av våra parkeringar.

Hur gör jag om det finns bilar på parkeringen som inte hör hemma där?

Felparkerade fordon anmäls till Gävle Parkeringsservice www.gavleparkering.se

Får jag stå på en serviceplats?

Det krävs ett särskilt tillstånd för att få parkera på serviceplatser. Serviceplatser är till för dig med servicefordon. Serviceplatserna underlättar för drift- och servicepersonal och entreprenörer till Gavlefastigheter som behöver parkera i anslutning till fastigheten för att utföra arbete eller underhåll på våra fastigheter.

Hur får jag serviceplatstillstånd?

Entreprenörer som anlitas av Gavlefastigheter kan ansöka om tillstånd hos vår Kundservice.

Kom ihåg!  För att skapa en trygg och säker trafikmiljö vid fastigheterna så förväntar vi oss att alla som kör bil eller andra fordon håller hastighetsbegränsningarna och anpassar hastigheten till rådande förhållanden. Många barn vistas vid större delen av våra fastigheter, därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och följer trafikreglerna.