1. Hem
  2. Hyresgäster
  3. Säkerhet
  4. Elsäkerhet – ger kraft till en tryggare miljö

Elsäkerhet – ger kraft till en tryggare miljö

Säkra elinstallationer ger dig och alla som delar en lokal en trygg miljö. Att använda el är en stor del av vardagen, inte minst den mörka årstiden. Men, det är lätt att glömma att elinstallationer och utrustning som ansluts till el behöver kontrolleras regelbundet. Vi påminner gärna om vikten av säkerhet för att bidra till tryggheten i lokalerna.

Regelbundna kontroller

För att behålla säkerheten i lokalerna ska regelbundna kontroller genomföras, både på anläggningen och all ansluten elektrisk utrustning.

Daglig översyn

Dagliga kontroller genomförs av den som driver verksamhet i lokalerna. I den här kontrollen ingår översyn av elanläggningar och elektrisk materiel för att upptäcka eventuella skador eller brister och få dem åtgärdade så snart som möjligt. Verksamhetsansvarig ansvarar för att den fortlöpande kontrollen utförs i verksamhetens lokaler. I tekniska utrymmen som till exempel fläktrum utförs kontrollen av drift- och servicepersonal.

Besiktning vart tredje år

Vi på Gavlefastigheter ansvarar för att en besiktningsman utför särskilda kontroller vart tredje år. En särskild kontroll innebär en noggrann kontroll av elanläggningar och elektrisk materiel.

Fakta

Innehavaren har ett ansvar att kontrollera att elanläggningen och den utrustning som ansluts ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Detta ansvar regleras i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) finns mer detaljerade bestämmelser.