1. Hem
  2. Om oss
  3. Vårt ansvar
  4. Vi jobbar för barnens bästa

Vi jobbar för barnens bästa

År 2020 blev Barnkonventionen lag. Den innebär att vi alltid ska ta hänsyn till barnens perspektiv i vårt dagliga arbete. Speciellt när vi skapar miljöer för våra yngsta invånare. Tillsammans gör vi Gävle bättre idag och för framtiden.

Barnen är våra experter

Barn och unga är experterna när det gäller sin miljö och lokalerna de vistas i varje dag. De vet vad som gör att vissa platser fungerar och varför andra är mindre bra. Med rätt vuxenstöd kan de förmedla sina tankar och idéer så att skolorna kan utvecklas ur deras perspektiv.

Barnens åsikter värderas högt när vi skapar skolor och skolgårdar. Deras medverkan sker främst genom verksamhetens interna arbete. I vissa speciella frågor eller projekt tillfrågar vi elevråd eller barngrupper direkt. Det kan också innebära besök under pågående byggprojekt tillsammans med eleverna i den aktuella skolan.

Utdrag ur barnkonventionen

§ 3 Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga.

§ 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

§ 13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.

§ 23 Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.

§ 31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Trygga materialval

Vi har höga krav på byggmaterialen som används till våra förskolor. Vi använder Byggvarubedömningen för att kontrollera att de byggvaror vi använder är bra ur hälso- och miljösynpunkt. Det är ett verktyg som bedömer byggprodukter efter bland annat kemiskt innehåll.