1. Hem
 2. Om oss
 3. Styrelsen
 4. Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2024 – 2027

Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2024 – 2027

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns
verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets
verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

 1. Företagspolicy
 2. Bolagsordning
 3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
 4. Kommunövergripande mål
 5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
 6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör
att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande
bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i
bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta
åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

4. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda
lokaler för kommunala verksamheter. Därutöver ska bolaget ansvara för drift och skötsel av övriga
fastigheter ägda av kommunen där förvaltningsavtal upprättats. Det kommersiella lokalinnehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt

 • Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.
 • Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
 • Hyressättningen för den kommunala verksamheten ska vara baserad på den prissättningsmodell som kommunen beslutat att tillämpa.
 • Hyressättningen av GFAB ägda kommersiella lokaler ska baseras på marknadsmässig prissättning.
 • Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
 • Bolaget ska utifrån hyresgästens behov driva utveckling av och kunna erbjuda facility managementtjänster.

Med anledning av kommande fusion under 2024 mellan bolaget och
dotterdotterbolaget Gavle Drift & Service AB ska bolaget, efter genomförd
fusion, bedriva uthyrnings- och samordningsverksamhet beträffande fordon,
cyklar och möbler som används inom kommunkoncernen samt därmed förenlig
verksamhet.

5. Styrmodell

Bolagets styrmodell är en styrmodell med fem kommunövergripande mål med underliggande beskrivningar och förhållningssätt.

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall lämna 38,2 mnkr i aktieutdelning till Gävle Stadshus för vidarebefordran till Gävle kommun avseende 11,2 mnkr i ändrad lånestruktur och 27,0 mnkr i ändrad prissättning av hyror till Gävle
kommun. Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, men före bokslutsdispositioner, är 56,4 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna skall vara 53,4 mnkr.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna
för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för
kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under
punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt
avser

 • större investeringar
 • principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
 • bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
 • ändring av aktiekapital
 • förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller
  föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
 • ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
 • övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
  vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning
som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för
uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att
samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt
dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer
långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om
särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering,
energiplanering, beredskaps-planering, exploateringsplanering mm,
samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och
interpellationssvar.