Person med hörselkåpor sågar bräda med gersåg.
 1. Hem
 2. Samarbetspartner
 3. Vår handbok för entreprenörer

Vår handbok för entreprenörer

Du som är en av våra värdefulla entreprenörer får genom entreprenörshandboken praktiska tips och rutiner för att arbetet i våra fastigheter ska gå riktigt bra.
När du känner till och följer rutinerna blir ditt arbete tryggt och säkert för våra hyresgäster.

Vi önskar att den här guiden bidrar till att samarbetet med dig och ditt företag ska bli lyckat. Vi arbetar alltid för Gävles bästa.

Om Gavlefastigheter

De flesta som bor i Gävle kommun nyttjar våra lokaler på ett eller annat sätt. Du kanske lämnar ditt barn på en förskola, lånar böcker i ett bibliotek eller spelar innebandy i en sporthall. Våra 400 byggnader används för såväl studier och arbete som fritid och samhällsservice.

Vi vet att våra fastigheter är en del av Gävlebornas vardag. Därför är det viktigt att de fungerar som det är tänkt.

Värdegrund

Alla människor ska känna sig välkomna och respekterade hos oss. Vår värdegrund beskriver hur vi vill bemöta varandra och våra kunder i det dagliga arbetet, för att alla ska trivas och må bra.

Vår värdegrund är gemenskap, ansvar, respekt och engagemang.

Gemenskap

Alla kan känna sig trygga på jobbet.

Ansvar

Vi gör vårt bästa och leverarar i tid.

Respekt

Alla är lika mycket värda.

Engagemang

Vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Vår representant

Våra hyresgäster och kunder har ett förtroende för oss och de vi samarbetar med. Du är en representant för Gavlefastigheter och vi förväntar oss att du bemöter våra hyresgäster på ett professionellt och positivt sätt i enighet med vår värdegrund.

Nöjda kunder

Vi strävar efter att uppnå en hög kundnöjdhet. Varje år besvarar våra hyresgäster en kundundersökning om hur de upplever oss och våra anlitade entreprenörers arbete. De får svara på frågor om till exempel hur kontakten och bemötandet varit från alla inblandade. Det ger oss bra underlag för att veta vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Sekretess

Vi värnar om våra hyresgästers integritet. Som anlitad entreprenör har du, precis som våra medarbetare, tystnadsplikt för det du eventuellt ser, hör och läser hos våra hyresgäster och hos oss.

Kom ihåg! Fotografera inte människor i fastigheterna utan deras tillåtelse. Om du ser något som du tycker ska anmälas till en myndighet, kontakta din närmaste chef som i sin tur kontaktar oss.

Nycklar och passerkort

Kontakta din beställare på Gavlefastigheter innan arbetets start för tt få tillgång till fastigheten och lokalerna som du ska arbeta i. Nycklar och passerkort lånar du i vår reception. När du lånar en nyckel eller tagg blir du personligt ansvarig för att återlämna dessa inom avtalad tid. Vid försenad återlämning debiteras företaget du arbetar för med en förseningsavgift.

Låna utrymmen

Om du behöver låna en lokal för till exempel lunchutrymme eller förvaring av material ska du och din kontaktperson på Gavlefastigheter komma överens om det innan arbetet startar.

De utrymmen du lånat tillfälligt ska städas noggrant efter arbetets slut.

Legitimera dig

När du kommer till hyresgästen så presenterar du dig och legitimerar dig så det framgår vilket företag du arbetar för samt talar om att du är där på uppdrag från Gavlefastigheter.

För att skapa trygghet och förtroende hos hyresgästerna är det viktigt att du bär ditt ID-kort väl synligt under hela din vistelse hos våra hyresgäster.

Information

För hyresgästen är det jätteviktigt med information. Berätta därför för hyresgästen i god tid före vad du ska göra och hur lång tid arbetet beräknas pågå.

Informera hyresgästen löpande under arbetets gång, till exempel om du avbryter arbetet tillfälligt eller behöver invänta material.

OBS! Rapportera löpande i arbetsordersystemet.

Om det uppstår problem, frågor eller om du har andra synpunkter kring arbetet eller beställningen ska du meddela detta till din beställare på Gavlefastigheter.

Felanmälan

Om en hyresgäst vill göra en felanmälan eller beställning, som inte rör någon av dina arbetsuppgifter, ber du dem att kontakta vår Kundservice.

Avstängning av brandlarm

Det är Gavlefastigheter som sköter avstängningen av brandlarm. Om du måste stänga av brandlarm under arbetet ska du kontakta oss minst två arbetsdagar före arbetets start.

OBS! Brandlarmen bör stängas av vid dammiga arbeten.

Heta arbeten

Den som utför ”heta arbeten” ska ha giltigt certifikat för heta arbeten. De säkerhetsregler som gäller vid kontroll av arbetsplats, avstånd till brännbart material, släckutrustning, med mera, ska följas. Tillståndsansvarig utses av Gavlefastigheter.

Säkra installationer

Se till att alla elarbeten och installationer är säkra under hela arbetets gång och inte innebär någon risk för hyresgästen eller allmänheten.

OBS! Spärra av platsen under arbetets gång om det behövs och lämna inte verktyg utan uppsyn.

Rökförbud

Rökning är inte tillåten i våra lokaler. Gävle kommunkoncern är en rökfri arbetsplats. Därför är det även rökförbud utomhus på förskolor, skolor och parkeringar.

Trafiksäkerhet

För att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö gäller det att anpassa hastigheten till rådande förhållanden.

Vid våra fastigheter vistas barn, därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och alltid följer trafikreglerna.

Parkering

Parkering vid våra fastigheter sker enligtgällande parkeringsbestämmelser. Parkering på gräsmattor är aldrig tillåten. Om du kör in på området för i- och urlastning ska bilen ställas så att den inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller andra transporter. Efter lastning ska bilen parkeras enligt gällande parkeringsbestämmelser för servicefordon. Du ansöker om parkeringstillstånd hos vår kundservice. Tillståndet får endast användas vid arbetstillfället och inte under annan tid.

Kvalitetskontroll

När ditt uppdrag är färdigt ska du alltid genomföra en noggrann kvalitetskontroll på ditt eget arbete. Säkerställ att arbetet ser bra ut och om allt fungerar som det ska.

Kontrollera även att du städat ordentligt efter dig och ta med dig eventuellt avfall.

Återkoppling

Du ska alltid återkoppla till hyresgästen när ditt arbete är slutfört. Om du gjort åtgärder som förändrar hyresgästens rutiner är det viktigt att du berättar om förändringarna.

OBS! Rapportera även i arbetsordersystemet.

Lathund för larm

Larma av

 1. Tryck på A.
 2. Visa tagg.
 3. Tryck fyrsiffrig kod.

Öppna dörren

 1. Visa tagg.
 2. Tryck fyrsiffrig kod om det behövs.

Larma på

 1. Tryck på B.
 2. Visa tagg.
 3. Tryck fyrsiffrig kod.

OBS! Håll taggen en bit från kortläsaren medan du trycker koden.

Ring kundservice på telefon 026-17 82 60 för support i larmärenden.

Bruksanvisning larmdosa

Kortläsaren är i drift.

Grön larm av, röd larm på, se larmmanöver. Symbolen släcks automatiskt efter 10 sekunder.

Om symbolen lyser efter att kort har dragits, ange PIN-kod. Vid konstant lysande symbol ange dörrkod.

Röd person eller kryss dörren är låst, passage är inte tillåten.

Grön person eller bock passage är tillåten, dörren är olåst och eventuellt dörrlarm är förbikopplat.