1. Hem
  2. Hyresgäster
  3. Hyror och riktlinjer för lokalfrågor i Gävle kommun

Hyror och riktlinjer för lokalfrågor i Gävle kommun

Här kan du se närmare på hyresmodell och lokalpolicy som förklarar hyressättningen för kommunala verksamhetslokaler. Och vilka regler som gäller just i lokalfrågor.

Värt att veta om hyresmodellen

Modellen innehåller aktuella regler, hyressättning och ger vägledning för hållbar lokalförsörjning inom kommunens förvaltningar och bolag.

En kort bakgrund

Under 2009 togs en ny hyresmodell fram i en arbetsgrupp med representanter för dåvarande Kommunledningskontoret, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Arbetet förankrades i en referensgrupp bestående av ekonomichefer och lokalansvariga från de stora lokalbrukande förvaltningarna, dåvarande Barn & Ungdom, Utbildning & Arbete, Socialtjänsten, Omvårdnad samt Kultur & Fritid.
Från och med 2020-01-01 ersätter denna hyresmodell tidigare gällande modell.

Syfte och målsättning

• Hyressättningen ska vara enkel, lätt att förstå samt vara kostnadseffektiv på sikt.
• Modellen ska klargöra riktlinjer och regler om hur Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och de kommunala sektorerna skall agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor.
• Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering.

Vår lokalpolicy

Vid behov av verksamhetslokaler hänvisas de kommunala sektorerna till Gavlefastigheter alternativt Gavlegårdarna.
• I första hand ska kommunens verksamheter använda lokaler som ägs av Gävle kommun eller något av de kommunala bolagen Gavlefastigheter alternativt Gavlegårdarna.
• I andra hand ska kommunens verksamheter använda lokaler i fastigheter ägda av organisationer som erhåller kommunalt stöd.
Om det uppstår behov av nytillskott av lokaler, dvs. om det inte finns lämpliga lokaler att tillgå enligt ovanstående principer, ska den för Gävle kommun totalekonomiskt bästa lösningen eftersträvas för det aktuella lokalbehovet.
Om behovet är kortsiktigt och/eller en eget ägd lokal kräver stora anpassningar kan det vara motiverat att hyra in en lokal. Detta ska prövas från fall till fall.
Behov av extern inhyrning ska motiveras av verksamheten och beslutet tas av kommundirektören.

Hyresmodellen gäller för kommunala verksamheter

Hyresmodellen gäller kommunala sektorer med kommunbidragsfinansierade verksamheter i såväl kommunägda som inhyrda lokaler. Modellen gäller även när kommunen hyr ut lokaler till de kommunala bolagen. Lokaler med externa hyresgäster, dvs. icke kommunal verksamhet omfattas ej av modellen.

Lokalpolicy enligt Gävle kommun

Gävle kommuns lokalpolicy beskriver prioritetsordningen vid anskaffning av lokaler.
Lokalpolicyn gällande prioriteringen vid förvärv hänger ihop med hyresmodellen.

Det här är prioriteringsordningen:

  1. Eget ägda lokaler
  2. Lokaler ägda av kommunala bolag
  3. Fastighetsägare med kommunalt stöd
  4. Externa fastighetsägare