1. Hem
  2. Aktuellt
  3. Från skyfall till skyddsåtgärder

Från skyfall till skyddsåtgärder

2021 drabbades Gävle av ett tusenårsregn som orsakade stora översvämningar och skadade ett 60-tal av våra byggnader. Forskare på Linköpings universitet har gjort en skyfallskartläggning och tagit fram förslag på åtgärder för att förebygga liknande skador.

Regn för två månader föll under ett dygn

Mellan den 17 augusti och 18 augusti 2021 föll 161,6 milliliter regn över Gävle. Det orsakade omfattande skador på många byggnader och stadens infrastruktur. Ett 60-tal av Gavlefastigheters byggnader blev skadade och skolstarten som var planerad till den 18 augusti fick flyttas fram en dag.

Många skolor med vatten i källare och kulvertar behövde akut åtgärdas. Hårt drabbade var bland annat Fridhemsskolan, Solängsskolan och Västertull.

– Vi hade en dag på oss att skapa oss en bild av situationen. När det skedde var det väldigt många olika saker att fokusera på och lösa där och då, berättar Linnea Kastemyr som är fastighetsförvaltare på Gavlefastigheter.

Kartläggning i förebyggande syfte

Efter de stora regnmängderna kontaktade forskare på Linköpings universitet Gavlefastigheter om att delta i en pågående studie om klimatrelaterade risker och sårbarheter i byggnader.

Erik Glaas är en av forskarna på Linköpings universitet och sedan september 2023 klimatanpassningsstrateg på Gävle kommun. Han har i samband med studien skrivit en vetenskaplig artikel och gjort en skyfallskartläggning för att identifiera sårbarheter i och runt våra fastigheter.

– Vi ville komma fram till vad som gör att en byggnad blir översvämmad eller inte och hur utformningen av byggnader och gårdar påverkar risken, berättar Erik Glaas.

En kartläggning av lågpunkter gjordes och en inventering av alla skadade fastigheter för att kunna ge förslag på förebyggande åtgärder.

– Vi var allra mest intresserade av de byggnader som i teorin inte borde ha blivit översvämmade men ändå blev det, och de byggnader som borde ha blivit översvämmade men som inte blev det. Varför blev Hemlingbystugan som ligger så högt belägen översvämmad men inte Vasaskolan med sina låga entréer och hårdgjorda ytor runt omkring? säger Erik Glaas.

Erik Glaas

Viktigt med efterarbete

Ett stort fokus i Eriks artikel är efterarbetet och det som sker efter ett skyfall.

– Gavlefastigheter behövde, precis som alla andra fastighetsägare, återställa lokalerna till hur de var innan eftersom viktiga verksamheter behövde starta upp igen så snabbt som möjligt. Det är då lätt att missa klimatanpassningen som gör att samma sak inte händer igen, säger Erik Glaas.

En analys behöver genomföras innan vi står där med vatten upp till knäna. I det läget ska det finnas en plan för vilka åtgärder som ska genomföras och hur, så att vi vet vad som behöver göras när det är dags att avhjälpa skadorna.

– Det är svårt att hinna göra den analysen medan verksamheten står och trampar och behöver komma in i byggnaden igen. Det är något vi ser hos alla fastighetsägare vi har jobbat med, inte bara Gavlefastigheter, säger Erik Glaas.

Åtgärder för framtiden

Efter skyfallet har alla skador avhjälpts och ursprunglig funktion återställts i de fastigheter som skadades. Vår fastighetsavdelning har börjat planera genomförande av de åtgärder som krävs för att förebygga att samma skador sker i framtiden.

– Vi har byggt upp vårt beredskapslager på ett annat sätt och är bättre förberedda idag. Vi har kommit långt i medvetenheten kring vad som behöver göras och listat alla fastigheter som ska åtgärdas. Nu behövs en plan för hur vi avhjälper det, berättar Annie Savela som är fastighetschef på Gavlefastigheter.

Enklare åtgärder har redan genomförts som förhindrar att vatten tränger in. En prioritetslista har upprättats för att veta vilka fastigheter som behöver ses över först vid översvämning. Många ledningar har filmats och spolats för att analysera vilka åtgärder som krävs i dagvattensystemet, genomgång av pumpar sker regelbundet och åtgärdas vid behov och backventiler har installerats i vissa brunnar.

Vi har kontinuerlig övervakning av väderprognoser och vädervarningar. Utifrån väderprognoserna sätts organisationen i beredskap för att vara redo vid eventuellt oväder. I krisberedskapen ingår även en bandvagn som hjälper viktiga samhällsfunktioner att ta sig fram vid väderkriser.

Ständiga förbättringar genom projekt

Gävle kommun har startat projektet ”Inrättande av ett strategiskt klimatanpassningsarbete i Gävle kommunkoncern” där vi deltar för att dela med oss av erfarenheter, lära av andra och hitta nya strategier för att ännu bättre arbeta förebyggande med klimatrelaterade händelser. Projektet leds av Erik.

Till framtida byggprojekt finns många förebyggande saker att tänka på. Några exempel är fler trädbäddar som kan kapsla vatten, planering för platser där vatten får samlas, undvika låga fönster, mindre asfaltering och fler grönytor. Att det är genomtänkt vilken verksamhet som bedrivs i vilken del av byggnaden och hur lokalerna används är också viktigt.

– Vi har jobbat med jättemånga fastighetsägare och det är få som gjort så mycket som ni gjort, avslutar Erik.