Trygg vintermiljö

För oss är det viktigt med en trygg och säker vintermiljö kring våra fastigheter. Nedan kan du läsa om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning med mera.

Innehåll på sidan

Tryggt och säkert

 

Avspärrningar

Inför vintersäsong

 

Halt väglag

Det snöar

 

Sandsopning

Snö på tak

 

Verksamhetens ansvar

Istappar

 

Checklista

Snösmältning

   

Tryggt och säkert

Våra fastigheter ska vara en säker plats att vara på, året runt. Med ett gemensamt engagemang kan vi på Gavlefastigheter tillsammans med våra hyresgäster se till att det blir en trygg och säker vintermiljö. Vintervädret skiftar från år till år. Ibland får vi mycket snö och kallt medan andra år kan det i bästa fall komma snö vid några tillfällen och vara blidväder. Vi jobbar alltid för att miljön ska vara så säker det går utifrån rådande omständigheter.

Vi behöver hjälp av våra hyresgäster för att upptäcka blixthalka eller farliga istappar och att säkra området tills våra snöröjare hinner till er. Anmäl till oss om det finns en fara.

I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom.

Se till att inte vistas i närheten av pågående snöröjningsarbeten och avspärrade områden. Detta är mycket viktigt för säkerheten!

Inför vintersäsong

Vår vintersäsong, när vi är redo att snöröja och halkbekämpa, sträcker sig från den 15 oktober till och med den 30 april.

Flytta bänkbord, leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen för snöröjning. Det gäller även under kanten av taket då risken är stor att föremålen förstörs i samband med takskottning. Felanmäl till oss om bänkar eller annan utrustning blir skadad i samband med snöröjning.

Det snöar

Vi utför snöröjning främst när verksamheterna är stängda, på kvällen, natten eller tidig morgon. Vår jour för snöröjning och halkbekämpning bevakar väderleksrapporter och kontrollerar snömängder.  Vi ska ha koll, våra hyresgäster ska enbart anmäla till oss om något oförutsett inträffar under dagen som kräver särskilda insatser.

När snön faller och det kommer mängder som gör att snöröjning behövs, jobbar vi så mycket vi kan. Alla ska få skottat, sandat och vid behov borttagning av istappar men vi har svårt att vara på alla ställen samtidigt.

Snöröjning med maskin

Av säkerhetsskäl utför vi inte snöröjning med maskin på förskolor och skolgårdar på vardagar mellan 07.00-18.00, det finns dock undantag. När vi måste snöröja under dagtid sker det under stor försiktighet och i samförstånd med verksamheten. Plogning utförs främst på kvällen och natten mellan 18.00-07.00.

Snöröjarna plogar och skottar vägar fram till entréer och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs normalt inte. Tänk på att även om det är snöröjt så är ytan inte helt snöfri. Men det ska vara plogat och sandat så att det är säkert att ta sig fram. Under pågående snöfall väntar vi med att sanda till snöandet har upphört, annars göms sanden i snön.

Snöskottning vid trappor och entréer

Manuell snöskottning och sandning av entréer, trappor och nödutgångar med mera ansvarar hyresgästen själv för, med undantag för förskolor och korttidsboenden ägda av Gavlefastigheter samt kontors- och kulturhus. Detta finns även beskrivet i gränsdragningslistan.

Snöhögar

När vi snöröjer så blir det ofta stora snöhögar och snövallar, som vi försöker lägga på lämpliga platser. Blir högarna för stora så transporterar vi bort snön, detta görs då i samråd med verksamheten.

Snö på tak

Om det hänger ner snö från taket behöver området spärras av om det är risk för att snömassor rasar ner från taken (se Avspärrningar). Den som är först på plats behöver spärra av och göra en felanmälan till oss så vi kan komma och skotta av taket.

På många av våra fastigheter finns det snörasskydd på taket. Vi skottar av tak vid behov men efter att takskottning skett kan det ändå ligga kvar snö ovanför skydden. Vår bedömning är att den snön inte är en risk.

Istappar

Istappar är vackra men kan vara mycket farliga. Hjälp oss att minimera risken genom att vara vaksam och snabbt spärra av riskområdet (se Avspärrningar). Gör en felanmälan om det finns stora istappar som hänger från taken.

I första hand prioriterar vi att åtgärda fara för person och i andra hand fara för egendom. Det betyder att vi i första hand tar bort istappar ovanför gångstråk och entréer. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet.

Snösmältning

När det blir plusgrader och snön smälter är det stor risk för vattensamlingar på gården och att brunnar blir igensatta. När vi ser att det börjar bli snösmältning på skolor och förskolor så ser vi till att få bort is och snö över brunnarna.  Var vaksamma och spärra av större vattensamlingar vid behov. Gör en felanmälan om det är stora vattensamlingar.

Avspärrningar

Spärra av området där det är risk för nedfallande istappar eller snömassor. Spärra av området med avspärrningsband eller dylikt som finns tillgängligt i fastigheten. I vissa fall kan det vara bra att tillsätta en person som håller vakt.

Om ni saknar avspärrningsband eller känner er osäkra på var ni ska spärra av tar ni kontakt med vår Kundservice.

Halt väglag

Efter att snöröjning utförts brukar vi oftast behöva sanda området, men det beror helt på vad det är för väder. Om det plötsligt blir halt kan ni sanda provisoriskt där det behövs, till exempel på körvägar, gångar och trappor.

Vi sandar hårdgjorda ytor, det vill säga asfalterade och grusbelagda gång- och körvägar. Gräsmattor och övriga lekytor sparas för att inte underlaget ska bli påverkat av våra maskiner, tills snö och is smälter bort.  

Vid varje skola och förskola finns det en vintersandlåda där ni kan hämta sand. Det är vårt ansvar att sandlådorna är påfyllda under vintern. Anmäl om det uppstått akut halka och om sandlådan är tom.

Sandsopning

Under våren görs en samlad sandupptagning på samtliga fastigheter enligt schema. Information meddelas hyresgästerna när det är aktuellt.  

Verksamhetens ansvar

Säkerhetsrisk kan uppstå om verksamheten inte uppfyller sitt åtagande enligt Gränsdragnings-listan, då äger Gavlefastigheter rätt att åtgärda detta och fakturera verksamheten.

Checklista

 

Problem

 

Verksamhetens åtgärd

 

Felanmäl

 

Pågående snöfall

 

Handskotta vid entréer och trappor

 

Nej

 

Pågående snöfall

 

Kommunala förskolor och korttidsboenden ägda av Gavlefastigheter samt kontors- och kulturhus:

Handskotta provisoriskt vid entréer och trappor i väntan på hjälp

 

Nej

 

Akut halka entréer och trappor

 

Sanda

 

Nej 

 

Akut halka entréer och trappor

 

Kommunala förskolor och korttidsboenden ägda av Gavlefastigheter samt kontors- och kulturhus:

Sanda provisoriskt i väntan på hjälp

 

Ja

 

 Akut halka vägar

 

Sanda provisoriskt i väntan på hjälp

 

Ja

 

Slut på sand i vintersandlådan

 

Felanmäl

 

Ja

 

Istappar, mindre

 

Håll uppsikt om istapparna blir större

 

Nej

 

Istappar, stora

 

Spärra av vid fara

 

Ja

 

Överhäng av snö

 

Spärra av vid fara

 

Ja

 

Bänkar och lös utrustning

 

Flyttas innan vintern från ytor som ska snöröjas

 

Nej

Sidan uppdaterades senast 22 december 2021