Fotbollsarena och multisporthall på Sätraåsen

10sep

Gavlefastigheter kommer att bygga en fotbollsarena samt en multisporthall på Sätraåsen

Gavlefastigheter kommer att bygga en fotbollsarena samt en multisporthall på Sätraåsen. Anbudsförfrågningarna på totalentreprenad för fotbollsarenan går ut i oktober 2013. Anbudsförfrågningarna på totalentreprenad för multisporthallen kommer att gå ut februari 2014. 

Fotbollsarenan har som planerad byggstart i april 2014 och beräknas då att stå klar till våren 2015. För multisporthallen är byggstarten planerad i augusti 2014 och beräknas vara klar till sommaren 2015. 

Nedan finns fördjupad information från Gävle kommun och Gefle IF angående fotbollsarenan. Du kan även ladda ner skisser och ritningar i högerkolumnen.

Ny Fotbollsarena - SÄTRAÅSEN

Gävle Kommun har i samarbete med Gefle IF Fotboll utarbetat ett förslag till en ny fotbollsarena på Sätraåsen. Ambitionen och viljan är att skapa en modern fotbollsarena som uppfyller Svenska Fotbollsförbundets arenakrav 2014. Gävle har ett högt anseende i idrottssverige, den nya fotbollsarenan blir en viktig del och katalysator som fortsatt säkerställer denna position och bidrar till att kunna utveckla Gävles "Arenastad" på Sätraåsen. Sätraåsen blir en mötesplats för både invånare och besökare och ett nav för fortsatt utveckling av såväl elit- som ungdomsidrott. Här skapas förutsättningar för idrottsevenemang och tillväxt för företag inom den snabbt växande besöks- och upplevelseindustrin. Fotbollsarenan kommer att bli en viktig framtida del i detta koncept.

Arenan

Förslaget visar en modern arena med en publikkapacitet på ca 6.000 sittplatser / alt 5.500 sittplatser + 1.000 ståplatser. Vi har tillsammans lyft fram de viktiga aspekter som ger förutsättningar för framtidens arena och samtidigt vägt in såväl tillgänglighet, miljöaspekter samt en tydlig kostnadsstyrning.

Läktaren - publik

Arenan byggs med långsideläktare med 10 stycken gradiner samt skyddande tak över alla dessa publika platser. Nedersta gradinen är upplyft en bit så bättre överblick skapas från alla publikplatser, höjden på gradinerna är 54 cm vilket skapar närhet och känsla för spelet på planen. Kortsidorna byggs med enklare läktare utan tak i detta skede. Vi har inte byggt ut gradinerna i hörnorna då detta är fördyrande. Här ser vi en flexibilitet och möjlighet till att bygga in framtida funktioner. Handikappläktare kommer att anordnas tillsammans med övriga platser på stora läktaren mot Gunder Häggstadion. En plattformshiss tar upp dessa besökare till den allmänna publikytan ovan omklädningsrummen. På detta vis lokaliseras dessa platser naturligt till den vanliga läktaren
tillsammans med övrig publik. För att skapa goda förutsättningar för försäljning byggs kiosker under läktargradinerna på långsidorna. Dessa nås snabbt och effektivt direkt från läktarna utan långa väntetider för besökarna.

Sponsorer - företagscenter

Ett företagscenter byggs i två plan, totalyta ca 1 400 kvm. Här skapas en viktig mötesplats för våra sponsorer. Servering av mat och dryck sker på dessa ytor. Sponsorer erbjuds inga särskilda loger utan nyttjar publikplatserna utanför företagarcentret för att känna närheten och atmosfären kring spelet. Rullstolsplatser blir naturligt vid bordsplatserna i framkant mot planen. Gefle IF avser att i samarbete med sina sponsorer bygga upp en trivsam miljö med
loungemöblering, barer och även möjlighet till olika möten och företagsevent. I framtiden ska en förbindelse med Läkerol Arena kunna skapas i samarbete med Brynäs Arena AB.

Spelarutrymmen - kansli

Gästande lag erbjuds ett trevligt och välkomnande omklädningsrum som nås från spelarentrén på baksidan mot Gunder Häggstadion. Vi bygger även 4 stycken mindre omklädningsrum för
våra ungdomslag och andra aktörer som skall bruka arenan. Generösa förrådsutrymmen och tvättstugor ligger i direkt anslutning till dessa utrymmen. På detta vis så skapas en god arbetsmiljö på anläggningen för personalen. Gefle IF´s kansli och administration förläggs i anslutning till omklädningsrum på långsidan mot Gunder Häggstadion. Här kommer även gästande spelarbussar, ob-bussar och spelar- och delegats-parkeringar anordnas på inhägnad plats.

Media

Vi skapar även generösa och välkomnande utrymmen för media.En hiss som säkrar tillgänglighet och skapar bra förutsättningar för media går ända upp till tredje planet och utrymmet för tv-kameraplattformen. 

Byggmaterial av stål och trä – våra industritraditioner 

När det gäller gestaltningen föreslår arkitekten en rationell betongstomme. Betong är ett beständigt byggnadsmaterial som ger minimala underhållskostnader i ett längre perspektiv. Läktartaket hänger i stålbalkar från uppdragna betongpelare.
På båda långsidor höjs pelarna in mot mitten och skapar en intressant arkitektonisk form med ett välvt tak. När det gäller fasader så har arkitekterna förslagit att vi ska se över möjligheten att bygga dessa med någon form av träpanel som ger en anknytning till vår region med skogen som råvara. Stålbalkar i takkonstruktionen anspelar på våra järnbruk.

Hållbara energilösningar

För en hållbar energilösning kommer vi att uppföra omklädningsdelen som "Miljöbyggnad silver". El- och VVS-installationer tidsstyrs på drifttider för optimal energianvändning. 

Kommunikationer 

Området har redan idag en utbyggd infrastruktur för kollektivtrafiken med bussar. Vi kommer att lägga vikt vid att anordna ett stort antal ordnade cykelparkeringar då arenan kommer att besökas av många som kommer hit med cykel. Ersättningsplatser för bilar anordnas enligt överenskommelse med Brynäs Arena AB.

Sidan uppdaterades senast 4 november 2013