Hyresmodellen

Hyresmodellen förklarar hyressättningen för kommunala verksamhetslokaler och vilka regler som gäller i lokalfrågor.

Bakgrund

Under 2009 har en ny hyresmodell tagits fram i en arbetsgrupp med representanter för Kommunledningskontoret, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Arbetet har förankrats i en referensgrupp bestående av ekonomichefer och lokalansvariga från de stora lokalbrukande förvaltningarna Barn & Ungdom, Utbildning & Arbete, Socialtjänsten, Omvårdnad samt Kultur & Fritid.

Från och med 2010-01-01 ersätter denna hyresmodell tidigare gällande modell och lokalpolicy.

Syfte och målsättning

 • Modellen ska förenkla hyressättningen, vara lätt att förstå samt varakostnadseffektiv på sikt.
 • Vidare ska modellen klargöra riktlinjer och regler om hur kommunledningen,Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och de kommunala förvaltningarna (brukarna) skall agera och förhålla sig till varandra i lokalfrågor.
 • Modellen skall uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunensverksamhetslokaler samt stimulera till en långsiktig lokalplanering.

Lokalpolicy

Vid anskaffning av verksamhetslokaler hänvisas de kommunala förvaltningarna till Gavlefastigheter alternativt Gavlegårdarna.

 • I första hand ska kommunens verksamheter använda lokaler som ägs av Gävle kommun eller någon av de kommunala bolagen Gavlefastigheter alternativt Gavlegårdarna.
 • I andra hand ska kommunens verksamheter använda lokaler i fastigheterägda av organisationer som erhåller kommunalt stöd.

När nytillskott av lokaler påfordras, dvs. om det inte finns lämpliga lokaler att tillgå enligt ovanstående principer, ska den för Gävle kommun totalekonomiskt bästa lösningen eftersträvas för det aktuella lokalbehovet.

Vid utökning av den externt förhyrda lokalytan måste respektive förvaltning erhålla fastighetsstrategens godkännande. De kommunala förvaltningarna har inte rätt att teckna andra hyresavtal än interna hyresavtal som godkänts av fastighetsstrategen. I de fall oenighet uppstår eller om avsteg från denna ordning önskas skall fastighetsstrategen avgöra detta.

Vilka berörs av hyresmodellen?

Hyresmodellen gäller kommunala förvaltningar med kommunbidragsfinansierade verksamheter i såväl kommunägda som inhyrda lokaler.

Undantag

Upplåtelser enligt nedan omfattas inte av hyresmodellen:

 • Kommunala förvaltningar med icke kommunbidragsfinansierad verksamhet.
 • Tidsbestämda projekt som har kortare projekttid än tre år.
 • Lokaler med externa hyresgäster, dvs. icke kommunal verksamhet.

Delegation - vem äger rätt att teckna och säga upp interna hyresavtal?

Tecknande och uppsägning av interna hyresavtal görs av behörig person i enlighet med respektive förvaltnings/bolags delegationsordning.

Avtalsvillkor

I huvudsak ska treårsavtal tecknas med nio månaders uppsägningstid och tre års förlängning. En investering i hyresobjektet föranleder en längre hyrestid. En kortare hyrestid än tre år kan medges i undantagsfall.

Inhyrda lokaler

I de fall den förhyrda lokalen ägs av annan än kommunen och dess bolag överförs hyrestiden på lokalbrukaren. Hyresgästen erhåller en extra uppsägningsmånad för att ge Gavlefastigheter och Gavlegårdarna möjlighet att i sin tur säga upp hyresavtal med extern fastighetsägare i rätt tid.


  Exempel:

  Uppsägningsvillkor för inhyrda lokaler
  Hyresvillkor: 2005-01-01 -- 2014-12-31
  Nio månaders uppsägningstid mot extern fastighetsägare.
  Tio månaders uppsägningstid i interna hyresavtalet.

Ändrade avtalsvillkor

Samtliga nu gällande tillsvidareavtal med sexmånadersregeln som tecknats före 2010-01-01 övergår till att bli treårsavtal med nio månaders uppsägningstid och tre års förlängningstid.


  Exempel 1:
  Tillsvidareavtal som övergår till tre årsavtal
  Hyresvillkor: 2005-01-01 -- tillsvidare,
  sex månaders uppsägningstid.
  Nya hyresvillkor: 2010-01-01 -- 2012-12-31,
  nio månaders uppsägningstid
  och tre års förlängning.

Samtliga avtal som löper på bestämd tid och har sex månaders uppsägningstid erhåller nio månaders uppsägningstid och tre års förlängning.


  Exempel 2:
  Avtal på bestämd tid med förändrade uppsägningsvillkor
  Hyresvillkor: 2005-01-01 -- 2014-12-31,
  sex månaders uppsägningstid.
  Nya hyresvillkor: 2005-01-01 -- 2014-12-31,
  nio månaders uppsägningstidoch tre års förlängning.

Övriga interna hyresavtal som löper på bestämd tid och har annan uppsägningstid än sex månader fortsätter att löpa enligt avtalsvillkoren.

Indexreglerade interna hyresavtal omfattas av och hyressätts i enlighet med hyresmodellen från och med 2010-01-01.

Övergångsregler

Hyresgästerna ges möjlighet att fram till 2010-06-30 säga upp internhyresavtal som löper tillsvidare i enlighet med sexmånadersregeln det vill säga full hyra i sex månader och därefter halv hyra tillsvidare.

Modellens grundläggande principer

 • Den fakturerade hyran ska motsvara en budgeterad kostnad för detaktuella objektet. Avstämning görs vart tredje år.
 • Den fastlagda hyran jämförs med verkligt utfall inför omräkning avhyrorna till nästa treårsperiod. Eventuella överskott kommer de kommunala förvaltningarna tillgodo i form av ökade underhållsinsatser. Att prognostiserat underskott under treårsperioden gör att det planerade underhållet förskjuts i tiden.
 • Hyran uppräknas årligen med konsumentprisindex (KPI oktober månadär bastal). Omräkning sker med föregående treårsperiods verkliga utfall som underlag. Justering av hyran kan ske under innevarande treårsperiod i de fall faktisk kostnad skiljer sig markant från budgeterad kostnad.
 • Investeringar som överstiger 100 000 kr per objekt och år resulterar iett hyrestillägg som löper under innevarande treårsperiod. Hyrestillägget inkluderas sedan i internpriset under nästkommande hyresperiod. Vid beräkning av hyran inför en ny treårsperiod inkluderas dock kapitaltjänstkostnaderna för samtliga gjorda investeringar på objektet, även de som understiger 100 000 kr.
 • Återbetalningsskyldighet kan föreligga i de fall hyresgästen säger uppen lokal innan investeringen är avbetald. Ett nytt hyresavtal upprättas då investeringar överstiger en miljon kronor per objekt och år.

Definition av hyra

I hyran ingår kostnader för drift, underhåll, kapitaltjänst och övrigt. Dessa kostnader ska vara motiverade ur ett företagsekonomiskt perspektiv vid affärsmässig drift av verksamheten. Gavlefastigheter och Gavlegårdarna ska tillhandahålla prisvärda och hållbara verksamhetslokaler som är kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt jämförbara med andra fastighetsägares.

Vad ingår i hyran?

Husdiagrammet visar hur kostnaderna som ligger till grund för hyran generellt fördelar sig på kommunens verksamhetslokaler.


Media

I mediakostnaden ingår el, värme, vatten och avlopp.

Riskpremie
Gavlefastigheter och Gavlegårdarna finansierar uppsagda lokaler inom ramen för hyran med en kostnadspost, kallad riskpremie. Riskpremien innefattar kostnader för tomställda lokaler samt planerade evakuerings- och rivningskostnader. Med tiden kan kostnaden för riskpremien förändras för att bättre spegla förvaltningarnas avveckling av lokalytor. Kostnaden för riskpremien fördelas utifrån vilka kostnader som förväntas belasta respektive lokalkategori, till exempel grundskolor.

Verksamhetsservice
Under hyrestiden kan fastighetsägaren i vissa fall, efter särskild överenskommelse eller ändring i gränsdragningslistan, överta alternativt överlåta ansvaret och kostnaden för verksamhetsanknutna tjänster. När gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst förändras ska principen vara att faktisk kostnad ligger till grund för beräkning av ny hyra.

Kostnader för inhyrda lokaler

 • Gavlefastigheters och Gavlegårdarnas ansvar och kostnader gentemot externa fastighetsägarepåförs andrahandshyresgästen, det vill säga lokalbrukaren. Principen gäller även förhyrningar mellan bolagen.
 • Kostnad för riskpremie inkluderas inte i hyran.
 • En administrativ kostnad inkluderas i hyran.

Sidan uppdaterades senast 30 oktober 2018